Artikel 1: Definities

Deze algemene voorwaarden zijn geldend en bindend voor deze overeenkomst. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden; 1.2 De ontwerpstudio: Design Monster die de opdracht als bedoeld onder 1.1 heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht; 1.3 Toeleverancier: productiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of het openbaarmaken van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door Design Monster voortvloeiende uit de opdracht als bedoeld onder 1.1; Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Design Monster en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Offerte, overeenkomst en bevestiging
Artikel 3: Prijsopgave

Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met Design Monster. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Design Monster zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen.

Artikel 4: Schriftelijke bevestiging

Uitgebrachte prijsopgaven, zowel schriftelijk, via fax en soortgelijke transmissiemedia, dienen door de opdrachtgever te worden bevestigt en gesigneerd aan Design Monster te worden geretourneerd alvorens met het uitvoeren van ade opdracht zal worden begonnen. Mondelinge afspraken en bedingen binden Design Monster en de opdrachtgever eerst nadat deze schriftelijk door beide partijen schriftelijk worden bevestigd.

De uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5: Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Design Monster mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

Artikel 6: Gebruik van externe programma’s

Design Monster zal voor het ontwerpen van de creative opdrachten gebruik maken van programma’s waarvan de benodigde kennis al in het bezit is.
Indien de opdrachtgever het wenselijk acht dat Design Monster gebruik maakt van externe programma’s, waarmee Design Monster onbekend is, zal dit een meerprijs opleveren afhankelijk van de tijd dat gepaard gaat met het eigen maken van de externe programma’s of een eventuele uitbesteding aan derden. Design Monster zal de opdrachtgever erop wijzen, indien er sprake is van een extern programma en dus een meerprijs.

Artikel 7: Gebruik van andere toeleveranciers

Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Design Monster houdt zich voor de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Design Monster, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Wanneer Design Monster opdrachtgever is aan derden, zoals illustratoren, ontwerpers, tekstschrijvers, kunstenaars e.a., gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.

Artikel 8: Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.
Alvorens de opdrachtgever het ontwerp openbaar mag maken en/of in gebruik kan nemen, dient de opdrachtgever het volledige bedrag betaald te hebben aan Design Monster.

Eigendom en Betalingen
Artikel 9: Aanbetaling

Indien de opdrachtgever en Design Monster overeenstemming hebben bereikt wat betreft de opdracht en dit akkoord schriftelijk is vastgelegd, zal de opdrachtgever 1/3 deel van het afgesproken totaalbedrag binnen 5 dagen overmaken naar het rekeningnummer van Design Monster zoals vermeld op de factuur, tenzij in de overeenkomst hier schriftelijk van wordt afgeweken.
Zodra de aanbetaling is ontvangen zal de opdrachtgever hier een bevestiging van ontvangen en zal Design Monster van start gaan met de opdracht.

Artikel 10: Eigendom

Pas na de volledige betaling zal het ontwerp eigendom van de opdrachtgever zijn en zal de overeenkomst voldaan zijn.
Indien de opdrachtgever aanpassingen aan het ontwerp wenselijk acht na openbaarmaking, zal dit gelden als een nieuwe opdracht waarvoor een een nieuwe prijsopgave gegeven zal worden.

Artikel 11: Eenzijdige opzegging

Indien de opdrachtgever op enig punt gedurende de overeenkomst eenzijdig opzegt, op welke grond dan ook, zal de opdrachtgever hiermee zijn aanbetaling verliezen. Enig werk dat tot op dat moment door Design Monster verricht is blijft eigendom en in het bezit van Design Monster.

Artikel 12: Termijn van levering

Een door Design Monster opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slecht een indicatieve strekking. Design Monster is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Design Monster in gebreke heeft gesteld.

Created with ❤ by Design Monster ©